Digitalisaatio 360 - Ekosysteemit keskiöissä -seminaari

Aika: 13.2.2020 klo. 12.30 - 18.00

Paikka: Ruotsin suurlähetystö, Helsinki

Osoite: Pohjoisesplanadi 7 A (sisäänkäynti vain täältä)

Pulsen Integration ja Efecte järjestävät 13.2. 2020 Digitalisaatio 360 - ekosysteemit keskiössä -seminaarin Ruotsin suurlähetystössä, Helsingissä.

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 

#EKOSYSTEEMIT Digitalisaatio perustuu ekosysteemeihin ja sen uudet ansaintamallit luovat ennennäkemättömiä menestystarinoita samalla kun suuri osa organisaatioista joutuu sopeutumaan kilpailutetun alihankkijan asemaan.

 

#PALVELUT Yksi digitalisaation seurauksista on liiketoiminnan palveluistuminen. Kaikki tarjotaan ja kaikkea saa nykyään palveluna, ja palvelujen tuottamiseen osallistuu useita toimittajia osana ekosysteemiä. Luotettava ja turvallinen ekosysteemin hallinta edellyttää toiminnanohjausjärjestelmää, jonka olennaisena osana on eri sidosryhmien identiteettien- ja pääsynhallinta.

 

#JURIDIIKKA Digitalisaation broker-keskeiset ansaintamallit muuttavat yritysten välisiä sopimuksia. Aikaisemmat kahdenkeskiset sopimukset tulee sopeuttaa ympäristöön, jossa pilvipalveluita ottaa plug-and-play-periaatteella käyttöön. Asiointimallien muutosten myötä myös organisaatioiden riskit muuttuvat – joka sopimuksissa täytyy huomioida.

 

#IOT Teollisuus on ekosysteemien edelläkävijä ja hajautettua tuotantoa on tehty vuosikymmeniä. Digitalisaation myötä palveluista tulee osa tuotetta ja tuotteista tulee palvelujen aktiivisia IoT-käyttäjiä.

 

#HALLINTA Digitalisaation asettaa useita haasteita IT:lle; miten rakennetaan digitaalinen alusta, miten saadaan digitaalisella alustalla välitetyt plug-and-play palvelut eri sidosryhmien/käyttäjien saataville kaupallisten sopimusten mukaisesti. Miten mahdollistetaan valtakirjoihin perustuvat asiointimallit, tai miten esimerkkiksi keskitetään pääsynhallinta niin, ettei jokaiseen sovellukseen tarvitse erikseen suunnitella omia IAM-logiikoita.

 

 Agenda:

 

Ilmoittautuminen klo. 12.30 -12.50 välillä

 

13.00 Suurlähettilään tervehdys

 

13.15 John Torgersson, CEO, Pulsen Integation Oy, Ecosystems are a winning concept

 

Luonnontieteiden innoittamana on myös yrityksen toimintaympäristöä totuttu ajattelemaan ekosysteeminä. Ekosysteemissä eri osapuolet toisaalta kilpailevat samasta elintilasta mutta toisaalta ne myös tukevat ja suojelevat toisiaan vieraslajeilta, eli ulkoisilta kilpailijoilta. Yrityksen kannalta ehkä merkittävintä on kuitenkin se, että hyödyntämällä ekosysteemin tarjoamia palveluita, voi kukin yritys keskittyä oman ydintoimintansa kehittämiseen ja saavuttaa skaala-etuja. Digitalisaatio puolestaan mahdollistaa ekosysteemiin perustuvia uusia ansaintamalleja.

 

John Torgerssonin havainnollistaa ekosysteemejä juuri kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden näkökulmasta hyödyntäen historiallisia ja maantieteellisiä esimerkkejä. Ekosysteemejä on aina ollut ja niiden tuomat kilpailuedut ovat luoneet pitkäkestoisia menestystarinoita. Samalla kilpailu elintilasta on kehittänyt elinvoimaisuutta muuttuneissa olosuhteissa.  Digitalisaation myötä on jokaisen organisaation aika tarkistaa asemansa ekosysteemissä ja joko pyrittävä ravintoketjun huipulle tai tulla syödyksi. (esitys on englanninkielellä).

 

13.35 Niilo Fredrikson: CEO, Efecte: Saas -palvelut digitalisaation mahdollistajana

 

Digitalisaatiolla on näkyvä vaikutus sekä yritysten ansaintamalleihin että niiden tuotantoon. Uusille ansaintamalleille on tyypillistä, että usein yrityksen tarjoamat palvelut ovat kooste yrityksen ekosysteemin tarjoamista osapalveluista, ja yrityksen tärkein tehtävä on luoda näistä omille asiakkailleen parhaiten lisäarvoa tuottava kokonaisuus. Alansa johtavat toimijat toimialasta riippumatta pyrkivät luomaan oman ekosysteeminsä ja markkinapaikkansa, koska toinen mahdollisuus on tyytyä alihankkijan rooliin ja mukautua alan johtavien toimijoiden määrittämiin pelisääntöihin

 

Niilo Fredrikson kertoo oman näkökulmansa digitalisaatiosta palveluiden maailmassa sekä Efecten roolista tässä kehityksessä. Efecten kokonaisratkaisut luovat pohjan ”digitalisaation toiminnanohjausjärjestelmälle”, joka mahdollistaa palveluistumisen, ekosysteemien hallinnan ja markkinapaikkojen luomisen.

 

14.00 Kari-Matti Lehti, osakas, asianajaja HPP Attorneys

Juridiset sopimukset uusiksi digitalisaation myötä

 

Aikana ennen digitalisaatiota, oli sopimukset useimmiten kahden osapuolen välisiä. Sopimusosapuolina oli tyypillisesti ostaja ja myyjä,  työntekijä ja työnantaja, jne. Digitalisaation synnyttämien uusien ansaintamallien myötä nämä sopimusrakenteet ovat muuttuneet. Nyt osapuolina voivat olla palveluita käyttävät, palveluita välittävät ja palveluita tuottavat osapuolet sekä erilaiset teknologiatoimittajat. Liitokset voivat olla myös ns. spontaanisti syntyviä, jossa palveluita käyttävä loppuasiakas ottaa digitaalisen alustan tarjoamia palveluita reaaliaikaisesti käyttöönsä.

 

Kari-Matti Lehti kuvaa miten digitalisaatio vaikuttaa sopimuksiin sekä yritysten vastuisiin ja riskeihin. Keskeistä on myös kuinka digitalisaatioon liittyviä sopimuksellisia, lainsäädännöllisiä sekä kaupallisia vastuita ja mahdollisuuksia voidaan tunnistaa ja kuinka niitä pystytään sopimuksilla hallitsemaan.

 

klo. 14.45 Kahvitauko

 

klo. 15.00 Miika Soininen, Manager, IT and Digital Service Development at Ponsse Oyj

Case Ponsse: Digitalisaatiota asiakaslähtöisesti ilman hype-termejä

 

Teollisuus on ollut edelläkävijä monessa mielessä jo teollisuuden vallankumouksesta hajautettuihin tuotantoketjuihin ja reaaliaikaiseen tiedon hyödyntämiseen. Tänä päivänä elämme teollisuuden neljättä vallankumousta, jossa palveluista on tullut osa tuotetta ja tuotteista on tullut palvelujen aktiivisia käyttäjiä. Ponssen toimitusketjussa sekä Ponssen valmistamissa metsäkoneissa syntyy joka sekunti valtava määrä IoT dataa. Teknologia luo mahdollisuuksia kehittää palveluliiketoimintaa ja menestyminen edellyttää entistä tiiviimpää integraatiota. Onnistumisen kannalta tärkeitä mittareita on laatu, tehokkuus, koneen käyttöasteen optimointi ja huoltotoimenpiteiden oikea aikaisuus.

 

Miika Soininen kertoo, mitä on digitalisaatio konkreettisesti, kun jätetään hypetermit pois, laitetaan kädet saveen ja katsotaan avoimin mielin miten asiakkaita voidaan palvella paremmin.  Silloin ytimessä on IoT:n ja datan lisäksi vahvasti ihmisten osaamisen kehittämien, toimintamallit ja kyky oppia pois vanhasta.

 

15.45 Pekka Hagström: Digitalisaation vaatima hallintajärjestelmä

 

Digitalisaation toteuttamiseksi tarvitaan digitaalinen alusta, jossa monen eri organisaation tuottamat palvelut ovat ”plug-and-play” periaatteella muiden käytettävänä. Digitaalisen liiketoiminnan ”omistaja” säätää pääsyä näihin palveluihin ja kontrolloi näiden palvelujen käytöstä syntyvää rahavirtaa. Tämän takia digitaalisen alustan hallinta mielletään usein digitalisaation ERP:ksi. Keskeinen vaatimus tälle hallinnoinnille on mm. digitalisaation tuomien uusien asiointimallien mahdollistaminen – Miten kontrolloida ekosysteemissä olevien erityyppisten sidosryhmien pääsyä sähköisiin palveluihin? Miten toteuttaa erilaisiin valtakirjoihin perustuva asiointi? Miten ulkoistaa hallinnointi ekosysteemin sidosryhmille niin, että jokainen voi säätää omien käyttäjiensä pääsyä sopimusten sallimissa rajoissa? Miten luoda koko ekosysteemin kattavat federaatiot? Miten säädetään näkyvyyttä niin, että ekosysteemin jokainen palveluntarjoaja näkee ainoastaan itselleen kuuluvat asiat?

 

Pekka Hagströmin esitys kuvaa käytännönläheisen mallin, joka havainnollistaa ratkaisun digitalisaation asettamiin haasteisiin. Tällä mallilla pystytään hallinnoimaan yrityksen sidosryhmien pääsyä sen tuottamiin ja välittämiin palveluihin, jossa digitaalinen alusta on keskiössä.

 

16.30 Cocktailit, Buffet illallinen ja verkostoitumista suurlähetystön juhlasalissa

18.00 Tilaisuus päättyy

 

Tervetuloa!

 

Lisätietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen