REKISTERISELOSTE

Pulsen Integration Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietolaki (523/99)10§ ja EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 

 

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Pulsen Integration Oy

Y-tunnus: 2578204-5

Postiosoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Nimi: Miika Kolliander

Postiosoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Puhelin: +358 (0) 207500221

Sähköposti: miika.kolliander@pulsen.fi (info@pulsen.fi)

 

Rekisterin nimi:


Pulsen Integration Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
 • Rekisterin tarkoituksena on Pulsen Integration Oy:n ja sen kanssa samaa konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa Pulsen-konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

  Rekisterin tietosisältö:
 • Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja työsähköpostiosoite) sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
 • henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
  Säännönmukaiset tietolähteet:
 • Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
  Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
 • Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Pulsen Integration Oy:n ulkopuolelle.
 • Tietoja saatetaan luovuttaa Pulsenin kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun) tai yhteistyössä suoritettujen markkinointitoimenpiteiden johdosta (käsittely perustuu suostumukseen).
 • Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Rekisteröidyn oikeudet

  Tarkastus- ja oikaisuoikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 • Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen info@pulsen.fi tai kirjeitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

  Kielto-oikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@pulsen.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto
 • Manuaalista aineistoa ei ole.
  Sähköisesti tallennetut tiedot
 • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.